تلفن : 23153229(9821+)

آدرس : بوشهر، 20 کیلومتری گناوه، برازجان

نام نیروگاه : گناوه

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : ابوالفضل حسین آبادی

فهرست