تلفن : 35421686(9851+)

آدرس : مشهد، 15 کیلومتری جاده قوچان

نام نیروگاه : فردوسی

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : حسن پری پور

نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
نیروگاه فردوسی
فهرست