تلفن : 52822995(9861+)

آدرس : خوزستان، بعد از روستای امیری، 22 کیلومتری بهبهان-رامهرمز

نام نیروگاه : بهبهان

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : اقدم موسوی

نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
نیروگاه بهبهان
فهرست