تلفن : 37246018(9877+)

آدرس : بوشهر، 20 کیلومتری جاده عسلویه-بندرعباس، قبل از روستای بستانو

نام نیروگاه  : عسلویه

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : شهرام معصومیان

فهرست