تلفن : (9877+)

آدرس : استان بوشهر، بندر عسلویه

نام نیروگاه : پالایشگاه هفتم فاز 17 و 18

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین :

مدیر نیروگاه :

فهرست