تلفن : (9861+)

آدرس : استان خوزستان

نام نیروگاه : ایسین

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست