تلفن : (9861+)

آدرس : استان هرمزگان

نام نیروگاه : ایسین

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

نیروگاه ایسین

نیروگاه گازی ایسین با ظرفیت 648 مگاوات در استان خوزستان واقع شده است.

نیروگاه گازی ایسین
نیروگاه گازی ایسین
فهرست