تلفن : (9861+)

آدرس : استان زنجان

نام نیروگاه : آریان

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : MGT70

فهرست