تلفن : 34211948(9841+) 

آدرس : 5 کیلومتری جاده تبریز-آذرشهر

نام نیروگاه : پالایشگاه نفت تبریز

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین :

فهرست