تلفن : 52102730(9861+)

آدرس : خوزستان، کیلومتر 17 جاده بهبهان

نام نیروگاه : بیدبلند

نوع نیروگاه : پالایشگاه

فهرست