چهار شنبه 13 فروردین 1399

سهم بازار

سهم شرکت از راه اندازی ظرفیت نامی نصب شده کشور
34 %
سهم شرکت از بهره برداری ظرفیت کل کشور
20 %
سهم شرکت از بهره برداری ظرفیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ
34 %