چهار شنبه 13 فروردین 1399

تعداد واحدهای راه‌اندازی شده بر حسب سال:

Untitled2.png

پراکندگی جغرافیایی :

راه-اندازی-(4).jpg