چهار شنبه 13 فروردین 1399

HSE
HSE-(3).jpg

شرﻛﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻌﻤﻴﺮاتی ﻣﭙﻨﺎ ﺷﺮکتی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓنی و ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد مبنی ﺑﺮ:

  • ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاری
  • ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎسی
  • راه اﻧﺪازی و ﺗﺴﺖ ﻛﺎرائی

       ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮق و تاسیسات تولید همزمان برق و آب و ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣلی و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﺎزی و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎبتی ﺳﺎزﻣﺎن، HSE را در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ یکی از اهداف اصلی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ. با توجه به اینکه ارتقای HSE یکی از ارزش های سازمانی شرکت تعریف شده است، لذا ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ وآﻻﻳﻨﺪه ﺧﻮداﺳﺖ و ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ایمنی، زﻳﺴﺖ محیطی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ شغلی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮاردﻫﺪ.

جهت رسیدن به اهداف مذکور برنامه های اجرایی متعددی از قبیل نیاز سنجی، ارزیابی، برگزاری و ارزشیابی دوره های آموزش HSE، شناسایی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومی، بیولوژیکی، روانی... در محیط کار وتعریف واجرای اقدام اصلاحی، اجرای راهکارهای کنترلی ریسک بر اساس منطق ERICPD (حذف، کاهش، جداسازی، کنترل، وسایل حفاطت فردی، نظم و انضباط) و.... برنامه ریزی و در حال انجام می باشد. همچنین با پایش منظم شاخص های عملکردی مرتبط( KPI )، شرکت توانسته جایگاه مناسبی را از لحاظ HSE در بین شرکت های مشابه کسب کند.

در همین راستا استراتژی های پنج گانه ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شرح زیر تهیه شده است:

نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در HSE

توسعه متوازن آگاهی، درک و دانش HSE

حداقل کردن خطرات و کاهش عوامل زیان آور محیط کار

توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

به حداقل رساندن حوادث شغلی (انسانی و تجهیزاتی)، حفظ و ارتقای سلامت کارکنان