چهار شنبه 13 فروردین 1399

چشم انداز

 • ایجاد هسته تعمیرات اساسی توانا در سطح ملی و منطقه ای جهت انجام تعمیرات مورد نیاز انواع مولدهای تولید انرژی الکتریکی، بخار، آب و انواع توربو کمپرسورها با سوختهای فسیلی و تجدید پذیر.
 •  ایجاد هسته‌ای مجهز و توانا برای راه اندازی و انجام تست کارائی مولدهای تولید انرژی الکتریکی، بخار، آب و انواع توربو کمپرسورها با سوختهای فسیلی و تجدید پذیر.
 • یک شرکت O&M معتبر در سطح ملی / منطقه ای با تاکید بر مولدهای تولید انرژی الکتریکی، بخار، آب و انواع توربو کمپرسورها با سوختهای فسیلی و تجدید پذیر.

ماموریت شرکت

 • ارتقا سطح تخصصی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات مولدهای تولید انرژی الکتریکی، بخار، آب و انواع توربو کمپرسورها با سوختهای فسیلی و تجدید پذیر مطابق با نرم جهانی/
 • انجام فعالیت های مربوط به راه اندازی و تست کارائی انواع مولدهای تولید انرژی الکتریکی، بخار، آب و انواع توربو کمپرسورها با سوختهای فسیلی و تجدید پذیر و ارتقا سطح تخصصی فعالیتهای مربوطه مطابق با استاندارد جهانی/
 • افزایش قدرت رقابتی در خصوص فعالیتهای O&M در سطح ملی و منطقه ای/
 • توانایی در زمینه جذب و بومی سازی تکنولوژی، دانش فنی در زمینه بهره برداری و تعمیرات منطبق با نرم جهانی/
 • توسعه دانش مربوط به برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات اعم از پیشگیرانه، غیر مترقبه و اساسی با آخرین دانش روز دنیا و بکارگیری آخرین سیستم های نرم افزارهای مرتبط/
 • توسعه دانش مربوط به مدیریت بهره برداری بر مبنای آخرین دانش روز دنیا و به کار گیری سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و مدیریتی در زمینه بهره برداری/
 • بهبود کارایی و بهینه سازی مولدهای انرژی الکتریکی، بخار، آب با سوختهای فسیلی و تجدید پذیر موجود در کشور و منطقه برای حفظ منافع زیست محیطی و اقتصادی/
 • تامین منافع کلیه ذینفعان اعم از کارکنان و سهامداران و مشتریان و جامعه/