چهار شنبه 13 فروردین 1399

اعضای هیئت مدیره

محمد رضا روشني مقدم
رييس هيات مديره
سید محمد رضا شریفی
مدير عامل و نايب رييس هيات مديره
ابوالفضل عسگري
عضو هيات مديره
چنگيز مير بهاء
عضو هيات مديره
محمد بهمن پور
عضو هيات مديره