چهار شنبه 13 فروردین 1399
منابع انسانی
نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه‌ هر سازمان دانش‌محور است. با توجه به ماهیت خدماتی فعالیت های اصلی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی نقشی انکار ناپذیر است چراکه سرمایه اصلی سازمان و عوامل ارزش آفرین آن نیروی انسانی متخصص و مجرب می باشند.
در حال حاضر بیش از 1500 تکنسین و کارشناس مجرب در بیش از 15 نقطه جغرافیایی در سطح کشور به ارائه خدمات فنی و مهندسی می پردازند که وضعیت تحصیلی ایشان در نمودار زیر نشان داده شده است.
hr.png
 

آموزش و توسعه منابع انسانی

شرکت توجه ويژه اي به منابع انسانی خود دارد و آنها را به عنوان سرمايه ای با ارزش جهت خلق ارزش براي مشتری می بيند. بر اين اساس اقدامات زير صورت می گيرد:

جذب منابع انســانی: شامل درخواست نياز نيرو  و برگزاری آزمون تخصصی و  مصاحبه توسط کميته جذب مي باشد تا نيروی انسانی متخصص و کارآزموده جذب سيستم شود.
 

آموزش و توسعه مهارت ها:

نیازسنجی  آموزشی: بر اساس نیازهای واقعی پرسنل هر ساله ویرایش و تدوین می شود.

برنامه ریزی آموزشی: در نیروگاههای شرکت به صورت مستقل آموزشهای مصوب برنامه ریزی شده و تقویم سالانه هر نیروگاه در ابتدای سال تنظیم می شود.

ارزیابی و اثربخشی آموزشی: برای همه آموزش ها انجام می شود.

آموزش ها به صورت آموزش کلاسی، آموزش از راه دور، باز آموزی، سمینارها و کنفرانس ها و آموزش عملی (On Job Training) برگزار می شود.

سالانه بالغ بر 60,000 نفر ساعت آموزش به صورت عمومی، تخصصی و مدیریتی در دفتر مرکزی و نیروگاههای تحت پوشش برگزار می شود.

طــراحي و اجراي سيستم هاي پرداخت و جبران خدمات:
حقوق و دستمزد، پاداش ها،رفاهيات، بيمه و درمان، مطابق دستورالعمل مربوطه و مصوب شرکت در بازه هاي زمانی ماهيانه صورت می گیرد.

سيستم ارزيابي عملکرد:
ارسال  فرمهای  ارزيابی فردي و تيمی مطابق با دستورالعمل اجراي ارزيابی عملکرد از سوی واحد متولی را انجام می شود و در نهايت کارنامه عملکردی فرد صادر می شود.

مديريت انگيزه کارکنان:
برگزاري سنجش رضايت کارکنان  که براساس  مدل هی گروپ انجام مي شود شامل چهارده آيتم می باشد و نتايج حاصل از آن بعد از تحليل در قالب اقدامات اصلاحی و پروژه هايی تعريف و اجرا مي شود.

مديريت روابط کار و رفتار سازماني: 
ارزيابي فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون به صورت دوره ای، کتاب کدهاي رفتاری که مبنای و اصول رفتار کارکنان می باشد و خبر نامه ها که توسط متخصص روابط عمومی طراحي مي شود.

مديريت ارتباطات داخلي:
روابط کار و خانواده در قالب مسابقات، برنامه های فرهنگی و فعاليت های گروهی (جشن مراسم های جمعی و ...) توسط شرکت برنامه ريزی و اجرا می شود.

تعالي منابع انساني:
براساس مدل بلوغ منابع انساني فيليپس صورت می گيرد.

توجیه و اجتماعی کردن کارکنان در بدو ورود به سازمان: 

به نام آموزش های بدو استخدام شناخته می شود و شامل 450 ساعت آموزش ( 400 ساعت آموزش تخصصی و 50 ساعت آموزش عمومی) است که در مدت زمان حدود 2ماه جهت کارکنان تازه استخدام انجام می شود تا با سازمان و  نحوه انجام کار آشنا شوند.