چهار شنبه 13 فروردین 1399
حوزه فعاليت اين شركت راه اندازی، بهره برداری، تعميرات اساسی و انجام تست كارايی انواع نيروگاه هاي گازی و بخاری، آب شيرين کن ونيروگاه های بادی و تجهيرات جانبی پالايشگاه ها و مجتمع های پتروشيمی در داخل و کشور های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا می باشد.