تلفن 23151800(9821+)

آدرس : بندرعباس

نام نیروگاه : هرمزگان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست