تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : استان گلستان، شهر علی آباد کتول

نام نیروگاه : علی آباد

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست