چهار شنبه 13 فروردین 1399

توضیحات :

0-(3).jpg این شرکت برای دستيابی به حداکثر آمادگی و نگهداری صحيح از تجهيزات تمرکز کرده و سرمايه گذاری بالایی در اين حوزه صورت گرفته است. بنابراين در بازديد از تجهيزات، ابتدا وضعيت تجهيز ارزيابی، سپس  تعويض/ تعمير / بازسازی قطعه تنها بر اساس معيارهای مشخص انجام می شود.

 
رويکردهاي تعميراتي شرکت عبارتند از:
تعميرات پيشگيرانه: مطابق با دستورالعمل سازنده تجهيزات و در فواصل زمانی از پيش تعيين شده با هدف جلوگيری از خرابی تجهيز صورت می گيرد.
تعميرات پيشبينانه: بر اساس تغييرات پارامترهای مهم بهره برداری، برنامه ريزی و اجرا مي شود. اين موارد شامل:
فشار، دما، جريان
پايش ارتعاش
 ترموگرافی
تجريه تحليل روغن
تجزیه تحلیل سوخت
تجزيه و تحليل آب
پایش خوردگی
تعميرات اضطراری: مطابق با دستورالعمل سازنده تجهيزات براي رفع خرابی صورت می گيرد.
براي اجراي هرچه بهتر فعاليتهای فوق از نرم افزار CMMS استفاده مي شود اين سيستم مديريت تعميرات کامپيوتری CMMS امکان کنترل بر فرايند تعميرات و دستيابی به حداکثر آمادگی و قابليت اطمينان را در طی طول عمر نيروگاه فراهم می کند. اين نرم افزار امکان ثبت کليه فعاليتهای تعميراتی صورت گرفته را فراهم مي کند و اخذ گزارشات را براساس شاخص هاي مختلف همچون مدت زمان تعميرات، هزينه تعميرات و... تسهيل میکند. با استفاده از اين نرم افزار دسترسی سريعتر به اطلاعات زير فراهم می شود.
 • دلايل عدم آمادگی واحد
 • دلايل عدم آمادگی تجهيز
 • مصرف قطعات و مواد يدکی
 • حجم نيروی انسانی بکارگرفته شده
در اجرای فعاليتهای نگهداری و تعميرات همواره به رعايت برنامه زمانبندی و الزامات HSE ،نگهداری و استفاده مناسب از ابزارها و بهره مندی از پيمانکاران مجرب توجه ويژه ای می شود. ابزارهای مورد نياز مطابق با ارگونومی و از برندهای معتبر تهيه میشوند و به صورت دورهای مطابق آخرين ويرايش دستورالعملها کاليبره، نگهداری و کنترل مي شوند تا در صورت نياز به سرعت جايگزين شوند. همچنين اطمينان از کفايت و صحت عملکرد ابزارهای مخصوص از طريق کنترل دورهای، حفاظت و نگهداری از ابزار مخصوص و کاليبره منظم آنها حاصل می شود.
سازمان تعميرات
در اين بخش به کارتيمی و پاسخگويی سريع به مشکلات برای دستيابی به کيفيت بالا و بهره وری بيشتر تاکيد می شود. تکنسين های تعميرات فعاليتهای روزانه تعميراتی نيروگاه را انجام می دهند و نظارت بر فعاليتهای  تعميرات از طريق پرسنل مهندسی صورت می پذیرد. در صورت نياز به خدمات خاص که در درون سازمان مهيا نباشد، از پيمانکاران با صلاحيت و واجد شرايط بهره مند می شویم.
اقدامات اين بخش شامل موارد زير می باشد:
 • بازرسي های دوره اي و روزانه و چشمی
 • تستهای دوره ای و روزانه
 • تعميرات اضطراری و رفع خراب تجهيرات
 • تعويض قطعات
 • تامين ابزارها و تجهيزات مورد نياز براي انجام تعميرات
 • نگهداری سوابق تعميراتی تجهيزات و نيروگاه
 • گزارش به کارفرما از وضعيت تجهيزات و اقدامات صورت گرفته
 
 تعميرات اساسی در بازه هاي زمانی مشخص و مطابق با دستورالعمل های سازنده تجهيزات OEM انجام می شود. قبل از اجرای پروژه، ساختار شکست کار (WBS) تهيه و در ادامه برنامه زمانبندی اجرای کار با استفاده از نرم افزار P6 يا MSP تهيه و منابع مورد نياز تعيين می شود. موجودی قطعات يدکی و ابزارالات قبل از اجرای کار بررسی و در صورت کمبود، سفارشات لازم به تامين کنندگان ارائه می شود. همچنين نيروی کار و تخصص هاي مورد نياز  برای اجرای کار کنترل شده و در صورت نياز به استفاده از خدمات خاص در حين اجرای تعميرات اساسی، از پيمانکاران واجد شرايط بهره مند خواهیم بود. براي تحقق برنامه زمانبندی و همچنين اجرای پروژه با حداقل هزينه و با بالاترين کيفيت از اصول مديريت پروژه (PMBOK) استفاده می شود. گزارشات دوره ای از وضعيت پروژه تهيه و دلايل انحراف از برنامه شناسايی و برنامه ريزی مجدد برای دستيابی به اهداف برنامه تعريف می شود.