چهار شنبه 13 فروردین 1399

توضیحات :

0-(3).jpg تجارب حاصل از بهره برداری از نيروگاه های مختلف، بکارگیری نيروی انسانی کارآزموده و فرهنگ سازمانی، اجراي کارها بر اساس متد و روشی که دستيابی به حداکثر آمادگی، راندمان و قابليت اطمينان را تضمین کند، ماموریت اصلی شرکت بهره برداری و تعمیراتی بوده است. در متدولوژی به برخی از فاکتورهای پايه ای همچون محل استقرار نيروگاه و نوع بهره برداری نيروگاه درطی طول عمرش اشاره نشده است و پس ازعقد قرارداد اين موارد بدون هيچگونه مشکلی در متدولوژی بهره برداری و نگهداری نيروگاه لحاظ و تعريف می شود.

رعايت دستورالعمل هاي بهره‌برداری نيروگاه و شبکه برق در شرايط عادی و اضطراري و کنترل پارامترهای مهم عملکردی تجهيزات به صورت 24 ساعته و تهيه گزارشهای بهره‌برداری و تعيين انحرافات پارامترها از مقادير نرمال و شناسايی روند تغييرات غيرعادی پارامترهای مهم بهره برداری، از اهم فعاليت هايی است که در اين بخش مورد توجه قرار می گيرد. اين فعاليت ها از طريق نيروی انسانی متخصص و ماهر و بر مبنای کار شيفتی اجرا و نتايج حاصله در قالب گزارشات ساعتی، هفتگی و ماهانه ارائه می شود.

دستورالعمل های مورد استفاده عبارتند از: کليه دستورالعمل هایStart ،Operation ،Shutdown ،Emergency Condition ، Preservation ،Preventive & Proactive Maintenance ، Storing و ... براي هر يک از سيستم ها و تجهيزات به همراه چک ليست های مربوطه بر اساس دستورالعمل سازنده اصلی تجهيزات و روش های کار تاييد شده جهانی در صنعت برق تدوين و در بازه‌های زمانی مشخصی بروز می شوند.